ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
30
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,442
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
10,824
ไอพี ของคุณ
3.235.11.178

ลำดับรายการวันที่
1เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ19 ส.ค. 2563
2เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่19 ส.ค. 2563
3คู่มือการปฏิบัติงานความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่19 ส.ค. 2563
4การจัดการความรู้ ของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ19 ส.ค. 2563
5หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ19 ส.ค. 2563
6คู่มือสมรรถนะหลัก19 ส.ค. 2563
7คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน19 ส.ค. 2563
8กำหนดสมรรถนะ19 ส.ค. 2563
9คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ19 ส.ค. 2563
10คู่มือการใช้งาน word 200719 ส.ค. 2563
11การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ19 ส.ค. 2563
12พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
13ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย19 ส.ค. 2563
14พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 249719 ส.ค. 2563
15พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250819 ส.ค. 2563
16องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)19 ส.ค. 2563
17อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.255219 ส.ค. 2563
18อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.254619 ส.ค. 2563
19ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. 249619 ส.ค. 2563
20ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 254119 ส.ค. 2563

12  >> >|