ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
12
เมื่อวานนี้
75
เดือนนี้
1,492
เดือนที่แล้ว
1,762
ปีนี้
3,254
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
10,636
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139เทศบาลตำบลบ้านธิ ผ่านการประเมินการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ
????????เทศบาลตำบลบ้านธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกของจังหวัดลำพูน ที่ผ่านการพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...????.เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา โดยได้เริ่มดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของ อพ.สธ. ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ทุกคนในตำบลบ้านธิ ให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้อยู่คู่กับประชาชนตำบลบ้านธิอย่างยั่งยืนต่อ
...????ซึ่งจากการดำเนินฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จึงทำให้เกิดเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2563 จึงได้ขอเข้ารับการประเมิน เพื่อขอพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
...????โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จึงได้รับการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริฯ ซึ่งนำโดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
....ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้นำเสนอการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลบ้านธิ โดยได้ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน 6 งาน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ , ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน และด้านที่ 3 ด้านผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลังจากนั้นทางคณะกรรมการเยี่ยมเยียนฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และประกาศผลการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนฯ ในครั้งนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า ????????????ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ผ่านการประเมินฯ และจะได้รับป้ายสนองพระราชดำริฯ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายนถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นลำดับต่อไป
.... ซึ่งนับว่าเป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทั้งนี้จะดำเนินงานเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลบ้านธิและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
????ขอขอบคุณ
????ท่านนายก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำหรับการสนับสนุนทุกๆด้าน
????ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ
????ผู้นำชุมชน และพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่สำรวจ
????พี่ๆน้องๆ ทต.ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
 

 
14 มกราคม 2564