ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
67
เดือนนี้
336
เดือนที่แล้ว
1,680
ปีนี้
3,778
ปีที่แล้ว
7,382
ทั้งหมด
11,160
ไอพี ของคุณ
3.239.33.139เทศบาลตำบลบ้านธิ ผ่านการประเมินการขอรับพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริฯ,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th
????????เทศบาลตำบลบ้านธิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแรกของจังหวัดลำพูน ที่ผ่านการพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...????.เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านธิ นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งนำโดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
สืบเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้เข้าร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561ที่ผ่านมา โดยได้เริ่มดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามแนวทางของ อพ.สธ. ในปี พ.ศ.2561 เป็นต้นมา โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ และ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และยังเป็นการสร้างจิตสำนึกแก่ทุกคนในตำบลบ้านธิ ให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อให้อยู่คู่กับประชาชนตำบลบ้านธิอย่างยั่งยืนต่อ
...????ซึ่งจากการดำเนินฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่าน เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จึงทำให้เกิดเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรท้องถิ่น จึงทำให้ในปีงบประมาณ 2563 จึงได้ขอเข้ารับการประเมิน เพื่อขอพระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ ในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
...????โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา จึงได้รับการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขอรับพระราชทาน ป้ายสนองพระราชดำริฯ ซึ่งนำโดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Meeting
....ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้นำเสนอการดำเนินงานงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นของตำบลบ้านธิ โดยได้ดำเนินการทั้ง 3 ด้าน 6 งาน คือ ด้านที่ 1 ด้านการบริหารและการจัดการ , ด้านที่ 2 ด้านการดำเนินงาน และด้านที่ 3 ด้านผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลังจากนั้นทางคณะกรรมการเยี่ยมเยียนฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะ และประกาศผลการเยี่ยมเยียนพิจารณาให้คะแนนฯ ในครั้งนี้ ซึ่งผลปรากฏว่า ????????????ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ผ่านการประเมินฯ และจะได้รับป้ายสนองพระราชดำริฯ ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ในระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายนถึง ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เป็นลำดับต่อไป
.... ซึ่งนับว่าเป็นความปลาบปลื้มและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมโครงการเพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทั้งนี้จะดำเนินงานเป็นฐานทรัพยากรในการพึ่งพาตนเอง นำไปสู่การผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย เกิดประโยชน์แก่เทศบาลตำบลบ้านธิและประเทศชาติต่อไปในอนาคต
????ขอขอบคุณ
????ท่านนายก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สำหรับการสนับสนุนทุกๆด้าน
????ท่านปลัด รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ
????ผู้นำชุมชน และพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ ที่อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลสำหรับการลงพื้นที่สำรวจ
????พี่ๆน้องๆ ทต.ทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน
 
14 มกราคม 2564

จัดกิจกรรม,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

วันที่ 29กรกฏาคม 2563 ที่บริเวณคลองโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิได้ร่วมกันจัดกิจกรรม" เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาพัฒนา คูคลอง" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2563 โดยในวันนี้ทุกคนมาร่วมกันเป็นจิตอาสาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดผักตบชวา ในบริเวณลำคลองตั้งแต่สะพานหน้า โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ถึงโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา เพื่อให้ลำคลองดังกล่าวมีน้ำที่สะอาด ไม่มีวัชพืชและผักตบชวา กีดขวางทางระบายน้ำในช่วงหน้าฝน ซึ่งในสภาพปัจจุบัน ได้เกิดวัชพืช ผักตบชวา ในพื้นที่บริเวณลำคลองเป็นจำนวนมากและหนาแน่น ทำให้ลำน้ำตื้นเขิน ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม“จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” กำจัดผักตบชวาเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนนี้

29 กรกฎาคม 2563

โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกรรม,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ในชุมชนเกษตรกรรม ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ให้กับชุมชนเกษตรกร เพื่อทดแทนการใช้น้ำมันและไฟฟ้า สำหรับเพิ่มสมรรถนะในการทำเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน ทั้งนี้โดยนายวิชัต ประธานราษฏร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการและมีรองศาสตราจารย์ ดร.อัครินทร์ อินทนิเวศน์ ในนามคณะทำงาน ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
.....โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ทางวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน ตลอดจนการสาธิตการใช้พลังงานทดแทน และได้มอบเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ให้กับทางเทศบาลตำบลบ้านธิ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนต่อไป

29 กรกฎาคม 2563

 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ...เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ...เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ ณ หอประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ...ภายในงานจัดให้มีพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) แด่พระภิกษุสงฆ์ในเขตอำเภอบ้านธิ จำนวน 26 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ...หลังจากนั้น ในเวลา 10.00 น.นายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส. พระราชทาน อำเภอบ้านธิ ได้เป็นประธานจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" และจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวนเกษตรลานสาธารณประโยชน์บ้านห้วยม่วง ม.3 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน หลังจากนั้นในเวลา 15.30 น.ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล ณ วัดป่าตาล ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

28 กรกฎาคม 2563

ได้ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเห็ดแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดวัสดุเผาให้ได้ในป่า”,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเห็ดแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดวัสดุเผาให้ได้ในป่า”

....จากปัญหาฝุ่นควันไฟป่าที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย การเก็บหาของป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็ดบางชนิด ต้องตกเป็นสาเหตุอันดับต้นๆที่ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น เพราะชาวบ้านมีความเชื่อและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ที่เชื่อกันว่า การเผาถางป่า จะทำให้พบเห็ดและของป่ามากขึ้น แต่ในความเป็นจริงนั้นสิ่งมีชีวิตต่างๆหากโดนความร้อนทำลายก็สามารถที่จะตายได้ และทำให้ไม่สามารถเจริญหรือแพร่ขยายพันธุ์ต่อไปได้

....เทศบาลตำบลบ้านธิ มีหน้าที่ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความสมบูรณ์ จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ “อนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) โดยได้จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การผลิตเห็ดแบบธรรมชาติ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นลดวัสดุเผาให้ได้ในป่า”นำโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาและหัวหน้าโครงการฯ พร้อมด้วยวิทยากร ได้ให้ความรู้ ตลอดจนการสาธิต และการลงมือปฏิบัติการผลิตเห็ดแบบธรรมชาติ ณ พื้นที่ปกปักที่ 2 โครงการ อพ.สธ.เทศบาลตำบลบ้านธิ วัดดอยน้อย บ้านป่าเหียง ตำบลบ้านธิ โดยมีประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

04 มิถุนายน 2563

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายณฐกร ภัทรวนนท์ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธี ในการนำกล่าวถวายพระชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนาม หลังจากนั้น ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เป็นอันเสร็จพิธี
....หลังจากนั้นได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” ณ ตู้ปันสุขบริเวณตลาด ป.ธุรกิจยนต์ และจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “จิตอาสาปลูกป่า” โดยได้ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ณ อ่างเก็บน้ำแม่ธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

 

03 มิถุนายน 2563

เทศบาลตำบลบ้านธิ เข้ารับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563,เทศบาลตำบลบ้านธิ,banthi.go.th

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับการการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ผ่านเข้ารอบประเมินรอบแรกในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

...ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ส่งนวัตกรรมเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการได้แก่ Banthi Model โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและคณะทำงาน ได้นำเสนอนวัตกรรม บรรยายสรุป และตอบข้อซักถามต่างๆจากคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

02 มิถุนายน 2563

1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 1  (7 รายการ)