ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
61
เมื่อวานนี้
176
เดือนนี้
779
เดือนที่แล้ว
5,883
ปีนี้
51,156
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
124,446
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

ลำดับรายการวันที่
1แผนการจัดองค์ความรู้ (KM Action Plan)19 ส.ค. 2563
2การปฏิบัติหน้าที่ปลัด กรณีไม่มีนายก19 ส.ค. 2563
3พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.249619 ส.ค. 2563
4พ.ร.บ.เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.254219 ส.ค. 2563
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดส่วนราชการของเทศบาล พ.ศ. 254119 ส.ค. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของเทศบาล พ.ศ. 249619 ส.ค. 2563
7อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.254619 ส.ค. 2563
8อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่13 พ.ศ.255219 ส.ค. 2563
9องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)19 ส.ค. 2563
10พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250819 ส.ค. 2563
11พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 249719 ส.ค. 2563
12ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจจัดเก็บภาษีป้าย19 ส.ค. 2563
13พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251019 ส.ค. 2563
14การจัดการความรู้การเขียนหนังสือราชการ19 ส.ค. 2563
15คู่มือการใช้งาน word 200719 ส.ค. 2563
16คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ19 ส.ค. 2563
17กำหนดสมรรถนะ19 ส.ค. 2563
18คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน19 ส.ค. 2563
19คู่มือสมรรถนะหลัก19 ส.ค. 2563
20หลักการและเหตุผลการกำหนดสมรรถนะ19 ส.ค. 2563

1 2   >>  >|