ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ด้วยความยินดีเจ้าlaughing บ้านธิสมาร์ทซิตี้ ก้าวใหม่ ก้าวไกล เปลี่ยนแปลง

X ปิด
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 3/08/2563
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
176
เดือนนี้
779
เดือนที่แล้ว
5,883
ปีนี้
51,156
ปีที่แล้ว
39,170
ทั้งหมด
124,446
ไอพี ของคุณ
3.233.221.90

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนา

                “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  บนวิถีความพอเพียง  คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น”

 

พันธกิจ

     1.ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

     3.ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สามารถดำรงอยู่ได้

     4.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ

     5.พัฒนาการเมืองการบริหารให้มีประสิทธิภาพโดยมีการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

     6.พัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีปลอดจากโรคภัยต่างๆ

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปโภค

     1.1. การพัฒนาระบบจัดทําผังเมืองรวม

     1.2. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ํา

     1.3. การพัฒนาเส้นทางคมนาคม และขนส่ง

     1.4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เกษตร และการ ท่องเที่ยว

     2.1. การพัฒนา และส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ ชุมชน

     2.2. การพัฒนา และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

     2.3. การพัฒนา และส่งเสริมการเกษตร

     2.4. การพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต

     3.1. การพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน ชุมชน กลุ่ม องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย

     3.2. การพัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และอาชญากรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4.1. การพัฒนา และอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

     4.2. การพัฒนา และส่งเสริมศาสนา ศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม

     4.3. การพัฒนา และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ แลแสถานที่สําคัญ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การบริการสาธารณสุข และส่งเสริมสุขภาพ ประชาชน

     5.1. การพัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     5.2. การพัฒนา และบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

     5.3. การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชน พัฒนาระบบสาธารณสุข และระบบการให้บริการสาธารณสุข

     5.4. การพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุข

     5.5. การพัฒนา ปูองกัน และควบคุม โรคระบาด