ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557

ส่วนที่ 1 

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

ส่วนที่ 4

ส่วนที่ 5

ส่วนที่ 6

ส่วนที่ 7

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558

ส่วนที่ 1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2559

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2560

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ 2561