ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนดำเนินงาน

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2556

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2557

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558

แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559