ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบัญญัติเทศบาล

>>>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิเรื่อง แนวทางการให้ประชาชนเสนอร่างข้อบัญญัติ /ร่างเทศบัญญัติเทศบาล

>>>แนวทางการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ของประชาชน

       •  ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านธิ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......