ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบัญญัติเทศบาล

>>>ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิเรื่อง แนวทางการให้ประชาชนเสนอร่างข้อบัญญัติ /ร่างเทศบัญญัติเทศบาล

>>>แนวทางการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ของประชาชน