ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานการเงิน

ประจำปีงบประมาณ  2556

                                                      รายงานการเงิน  ไตรมาส ที่ 1

                                                      รายงานการเงิน  ไตรมาส ที่ 2

                                                      รายงานการเงิน  ไตรมาส ที่ 3
 

                                                     รายงานการเงิน  ไตรมาส ที่ 4

ประจำปีงบประมาณ  2557

รายงานการเงิน   ไตรมาสที่ 1

รายงานการเงิน   ไตรมาสที่ 2

รายงานการเงิน   ไตรมาสที่ 3

รายงานการเงิน  ไตรมาสที่ 4

 

ประจำปีงบประมาณ 2558

                                                                รายงานการเงิน  ไตรมาสที่ 1

                                                                รายงานการเงิน  ไตรมาสที่  2

                                                                  รายงานการเงิน  ไตรมาสที่  3
                                                                  รายงานการเงิน  ไตรมาสที่ ิ 4