ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของเทศบาลตำบลบ้านธิ

052-039561-3

หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการ
011 สำนักปลัด/งานประชาสัมพันธ์
012 หน้าห้องนายก ฯ /ปลัด
013 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
014 กองคลัง
015 กองสวัสดิการสังคม
016 งานธุรการ
017 ห้องปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ
018 ห้องนิติกร
019 งานจัดเก็บรายได้
020 กองกองการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรม
021 กองช่าง
023 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
024 ฝ่ายปกครอง/งานส่งเสริมการเกษตร
026 งานการเจ้าหน้าที่


หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน
052-039561-3 เทศบาลตำบลบ้านธิ
052-03*506-8 แฟกซ์ประจำสำนักงาน
053-096240 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-096025-6 งานกิจการประปาและงานไฟฟ้า
053-985984 สถานีวิทยุกระจายข่าวเทศบาลตำบลบ้านธิ
053-985983 งานทะเบียนราษฏร์