ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์ภายในของเทศบาลตำบลบ้านธิ

053-501184

หมายเลขโทรศัพท์ ส่วนราชการ
11 สำนักปลัด/งานประชาสัมพันธ์
12 หน้าห้องนายก ฯ /ปลัด
13 ห้องนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ
14 กองคลัง
15 กองสวัสดิการสังคม
16 หัวหน้าสำนักปลัด
17 ห้องปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ
18 ห้องนิติกร
19 งานกิจการประปาและไฟฟ้า
20 กองกองการศึกษาและศาสนาวัฒนธรรม
21 กองช่าง
22 งานส่งเสริมการเกษตร
23 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
24 งานจัดเก็บรายได้
26 ห้องบุคลากรและสาระสนเทศ
   

 

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อหน่วยงาน
053-501184,053-501879 เทศบาลตำบลบ้านธิ
053-502029 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
053-985984 สถานีวิทยุกระจายข่าวเทศบาลตำบลบ้านธิ
053-501087 ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ