ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศสอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 และบ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบบประปา บ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกันดินและประตูน้ำลำเหมืองวังม่วง บ้านดอยเวียง
สอบราคาจ้างปรับปรุงหนองพระโดยเทลานคอนกรีต คสล. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
สอบราคาจ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเอนกประสงค์ณาปนสถาน บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9
สอบราคา จ้างวางท่อระบบประปา บ้านท่าตุ้ม หมู่ 18
ประกาศสอบราคาซ่อมแซมปรับปรุงส่วนควบระบบท่อส่งน้ำการก่อก่อสร้างเสาตอม่อ
ปรับปรุงผิวลาดยางสเลอรี่ซิล บ้านป่าแดง หมู่ที่ 15
ซ่อมแซมผิวทางเคพซีลสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-สันมะนะ หมู่ที่ 10