ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาปูน หมู่ 1 ซอยโรงสีข้าว (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 ซอยโรงสีข้าว
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ต่อจากโครงการปี 2555 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าตาลถึงสี่แยกหน้าบ้านนายบุญสม หมู่ที่ 19