ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2556
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2556
สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 ต่อจากโครงการปี 2555 บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าตาลถึงสี่แยกหน้าบ้านนายบุญสม หมู่ที่ 19
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ (สายบ้านใหม่กาดเหนือ-ดอยเวียง และสายบ้านท่าตุ้ม)
สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2556
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ (หมู่ที่ 13และ 17)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าพระอุโบสถ์ หมู่ที่ 11 บ้านแพะ