ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาปูน หมู่ 1 ซอยโรงสีข้าว (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 รายการ
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1 ซอยโรงสีข้าว
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง