ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ
สอบราคาจ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายเลียบคลองชลประทาน บ้านป่าแดง หมู่ 15 และสอบราคาจ้างเสริมลาดยางแอสฟัลทติกคอนกรีต สายบ้านสันมะนะ-บ้างช่างเพี้ยน
สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าบ้านผู้ช่วยแดง บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ครั้งที่ 2
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาผิวดินเทศบาลตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2557
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2557
สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 รายการ (2557)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557