ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-บ้านสันมะนะ
สอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านสันมะนะ-บ้านช่างเพี้ยน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2558
ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) (บ้านแพะต้นยางงามหมู่ที่ 11และบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 )
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.5/2
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.7
ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ซ.7
ราคากลางก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่.19 ซ.6
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมุ่ที่ 5 และหมู่ที่ 19