ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสันต้าค่า ม.12
สอบราคาจ้างขยายท่อเมนส่งน้ำจากบ้านดอยเวียง ม.9 ถึงบ้านป่าเปา ม.2
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงงานครอนกรีตเหล็กอาคารป้องงกันและบรรเทาสาธารณภัย
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านดอยเวียง ม.9
ราคากลางประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ
ประกาศราคากลางสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 รายการ
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 8 รายการ
ประกาศสอบราคาจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 12 รายการ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2559
ราคากลาง ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ