ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขนถ่ายขยะและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(ต่อเนื่อง)หมู่ที่ 3
การประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสันมะนะหมู่ที่ 10 ถึงบ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7
ประกวดราคาจ้างอาคารบริการศูนย์ประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันมานะ หมู่ที่ 10 -บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู-บ้านสันมานะ หมู่ที่ 10 ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประประปาบ้านสันต้นค่า หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตท่อประประปาบ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)