ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่ (โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ)บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาก่อสร้างประปาหม฿่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง ตำบลบ้านธิ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านธิหลวงถึง ม.6 บ้านป่าสัก(สำนักใหญ่) ตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ( 3 ชั้น 12 ห้องเรียน)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านธิหลวง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 19 บ้านป่าตาลฮ่องแฮ่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ม.3 บ้านธิหลวง ถึง ม.6 บ้านป่าสัก (สำนักงานใหญ่) ตำบลบ้านธิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิส์ (E-Bidding)
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านสันต้าค่า ม.12
สอบราคาจ้างขยายท่อเมนส่งน้ำจากบ้านดอยเวียง ม.9 ถึงบ้านป่าเปา ม.2
สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงงานครอนกรีตเหล็กอาคารป้องงกันและบรรเทาสาธารณภัย