ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) (บ้านแพะต้นยางงามหมู่ที่ 11และบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 )

1.ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)  (บ้านแพะต้นยางงามหมู่ที่ 11และบ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 )  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

2.ตารางประกาศสอบราคาจ้างซ่อมสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 
3.ราคากลาง(บ้านแพะต้นยางงามหมู่ที่ 11)  เอกสารที่ 1     เอกสารที่ 2
 
4.ราคากลาง(บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 )  เอกสารที่ 1    เอกสารที่ 2