ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านธิ  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๗ (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๗ (นักบริหารงานคลัง ๗)  จำนวน  ๑ อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ กำหนดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

 เทศบาลตำบลบ้านธิ  กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ประจำเดือน

กุมภาพันธ์  2556   ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ หอประชุมประชาคมอำเภอบ้านธิ   โดยมีกำหนดการ

ดังต่อไปนี้   เขตที่ 1   เวลา 09.00 น.-11.30 น.  และเขตที่ 2 เวลา 12.30 น. - 14.00 น.  หากไม่ได้ไป

รับเบี้ยยังชีพในวันดังกล่าว ให้ไปติดต่อขอรับได้ในวันต่อไป  ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ

อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน