ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ขอเชิญชวน "หยุดเผา หยุดสร้างมลพิษ เพื่อชีวิตที่ดีของคนบ้านธิ"

เทศบาลตำบลบ้านธิ  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านธิ และตำบลใกล้เคียง  "หยุดเผา หยุดสร้างมลพิษ เพื่อชีวิตที่ดีของคนบ้านธิ"  เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นและร่วมมือกันป้องกันไฟป่าและหมอกควัน  ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมาสถานการณ์หมอกควันในประเทศเกิดวิกฤตอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของประชาชน การท่องเที่ยว ตลอดจนทัศนวิสัยด้านการจราจร และ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการไม่เผาในทุกพื้นที่ช่วง 80 วันอันตรายทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้ ระหว่างวันที่ 21 มกราคม – 10 เมษายน 2556 เป็นช่วง 80 วันอันตราย เพื่อควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน ด้วยการควบคุมการเผาในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เกษตรและพื้นที่ป่า เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อรับมือกับสถานการณ์หมอกควันที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2556