ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินของเทศบาลตำบลบ้านธิ

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  มีความประสงค์จะจัดซื้อที่ดินสำหรับการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  , อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และอาคารกองช่างงานไฟฟ้าและสาธารณูปโภค  เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลบ้านธิ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคต............ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่