ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)
  2. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)
  3. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง 7 (นักบริหารงานการคลัง 7)
  4. ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เรื่อง การกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 7 (นักบริหารงานทั่วไป 7)