ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น)

ประกาศรับสมัครการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหาร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารงานสวัสดิการสัง ระดับต้น)