ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำ เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560