ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานเทศบาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม (นักบริหารสวัสดิการสังคม ระดับต้น)