ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรหาและสรรหา เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปี 2561
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน การทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2561
  3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2561
  4. ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ 2561