ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ กำหนดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

 เทศบาลตำบลบ้านธิ  กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ประจำเดือน

กุมภาพันธ์  2556   ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ หอประชุมประชาคมอำเภอบ้านธิ   โดยมีกำหนดการ

ดังต่อไปนี้   เขตที่ 1   เวลา 09.00 น.-11.30 น.  และเขตที่ 2 เวลา 12.30 น. - 14.00 น.  หากไม่ได้ไป

รับเบี้ยยังชีพในวันดังกล่าว ให้ไปติดต่อขอรับได้ในวันต่อไป  ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ

อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน 

   

เทศบาลตำบลบ้านธิ เตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลตำบลบ้านธิได้มีกำหนดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
           นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านธิ  ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ ได้มีกำหนดจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 10 โรงเรียน  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ การแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆจากส่วนราชการในอำเภอบ้านธิ และทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเล่นสไลเดอร์และแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ฟรีตลอดงาน
           เทศบาลตำบลบ้านธิ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านธิ ได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนตามวันและเวลาดังกล่าว
 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ....... ขอเชิญร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 

          เทศบาลตำบลบ้านธิ  ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านธิและตำบลใกล้เคียง  ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา   ครบ  ๘5 พรรษา  ในวันพุธที่  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕5 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 
          ภายในงานชมการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ,  การมอบโล่และเกียรติบัตรแก่พ่อดีเด่น ประจำปี 2555 ,การปล่อยโคมลอยเฉลิมพระเกียรติ 85 ลูก  และในเวลา  19.19 น. ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  
จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องตำบลบ้านธิและตำบลใกล้เคียง  ร่วมงานในวันและเวลาดังกล่าว (การแต่งกาย :เสื้อสีชมพู ,ชุดประจำกลุ่ม)