ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านธิ  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๗ (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๗ (นักบริหารงานคลัง ๗)  จำนวน  ๑ อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ กำหนดมอบเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

 เทศบาลตำบลบ้านธิ  กำหนดมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  ประจำเดือน

กุมภาพันธ์  2556   ในวันศุกร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556  ณ หอประชุมประชาคมอำเภอบ้านธิ   โดยมีกำหนดการ

ดังต่อไปนี้   เขตที่ 1   เวลา 09.00 น.-11.30 น.  และเขตที่ 2 เวลา 12.30 น. - 14.00 น.  หากไม่ได้ไป

รับเบี้ยยังชีพในวันดังกล่าว ให้ไปติดต่อขอรับได้ในวันต่อไป  ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ

อำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน 

   

เทศบาลตำบลบ้านธิ เตรียมจัดงานวันเด็กอย่างยิ่งใหญ่

เทศบาลตำบลบ้านธิได้มีกำหนดจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 11 มกราคม 2556
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
           นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลบ้านธิ  ร่วมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลและพ่อแม่พี่น้องประชาชนตำบลบ้านธิ ได้มีกำหนดจัดงาน “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2556  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงานของชาติไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
           สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงบนเวทีของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 10 โรงเรียน  การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ การแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆจากส่วนราชการในอำเภอบ้านธิ และทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องเล่นสไลเดอร์และแจกของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงาน ฟรีตลอดงาน
           เทศบาลตำบลบ้านธิ ขอเชิญชวนประชาชนตำบลบ้านธิ ได้นำบุตรหลาน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนตามวันและเวลาดังกล่าว