ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นสพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ

   ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม