ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......

            ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  ยังมิได้ตราเทศบัญญัติเกี่ยวกับการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์บังคับใช้ในพื้นที่ ซึ่งในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และมีการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่กสิกรรม ประกอบกับมีการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการเลี้ยงสัตว์ หรือปล่อยสัตว์มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจัดให้มีการควบคุมเกี่ยวกับการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ในพื้นที่

           เทศบาลตำบลบ้านธิได้จัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านธิ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ. ... ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ก่อนเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลบ้านธิพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ดังนั้น เทศบาลตำบลบ้านธิจึงขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกัน และขอเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นที่มีต่อร่างเทศบัญญัติดังกล่าวผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕2-๐๓๙๕๖๑ โทรสารหมายเลข ๐๕๒-๐๓๙๕๐๖ ทางไปรษณีย์ส่งถึงเทศบาลตำบลบ้านธิ เลขที่ ๑๕๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  ๕๑๑๘๐ ทางเฟสบุ๊คของเทศบาลตำบลบ้านธิ หรือแสดงความคิดเห็นด้วยตนเองที่งานนิติการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ทั้งนี้ ภายในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านธิ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเป็นอย่างดีและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ดูประกาศร่างร่างเทศบัญญัติ เทศบาลตําบลบ้านธิ  เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. .......เพิ่มเติม