ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จากฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ตามมาตรา 36แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562ประจำปี พ.ศ. 2563  ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

***ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่มีสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติที่ดีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2563

***บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่มีสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติที่ดีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี2563***