ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563

     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง
     ประกาศเทศบาลตำบลบ้านธิ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงขอประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี 
     เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่าน จึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชน/ผู้เสียภาษีในพื้นที่ (เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือผู้ครอบครองทรัพย์สินของรัฐ หรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง) ทำการตรวจสอบรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของตนเอง หากเห็นว่าไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ขอให้มายื่นคำร้องต่อเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนำเอกสารหลักฐานมาตรวจสอบโดยเร็ว หากท่านไม่มาติดต่อยื่นคำร้องเพื่อขอแก้ไขภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และ/หรือวันที่ได้ประกาศนี้ภายใน 30 วัน เทศบาลฯ จะถือว่าบัญชีดังกล่าวถูกต้อง และจะนำไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สังกัด กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 052-039561-3 ต่อ 019 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารเพิ่มเติม