ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาล

เทศบาลตำบลบ้านธิ  รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งสายงานผู้บริหารของเทศบาลในตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ๗ (นักบริหารงานเทศบาล ๗)  จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ๗ (นักบริหารงานคลัง ๗)  จำนวน  ๑ อัตรา 

รายละเอียดเพิ่มเติม