ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร

....พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ “อนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

....เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้ร่วมลงลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.... ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลบ้านธิ และกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันปัญหาด้านหมอกควัน แก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ตกลงร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

มอบกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.ตำบลบ้านธิ

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบกระเป๋ายาชุดปฐมพยาบาล ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
...ตามที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณมอบให้แก่เทศบาลสมาชิกทั่วประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญในด้านสาธารณสุข โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ใช้งบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดซื้อกระเป๋ายา จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ใส่เครื่องมือในการตรวจคัดกรองโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังสามารถนำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ทางโรงพยาบาลบ้านธิให้ ได้มอบหมายให้จัดส่งยาถึงมือผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยและผู้ดูแล พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
...เพราะอสม.คือ กำลังหลักสำคัญที่ช่วยตรึงไม่ให้สถิติผู้ติดเชื้อของโควิด-19 พุ่งกระฉูดสูงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกเหนือจากการทำงานอย่างหนักหน่วงของคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว ยังรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่คอยบุกตรวจค้นหาผู้มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง นับเป็นกองหนุนสำคัญที่ช่วยให้ชุมชน สู้กับโควิด-19 ได้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ

...เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน
.... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วง โดยสอดคล้องกับที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. และอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้ก็จะมีต้นอินทนิลดอกสีม่วงบานสวยงาม

#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม