ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561

นายชิษณุพงค์ ปินไชย  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ   ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)และบริการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561โดยความร่วมมือจากทางสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ได้ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ( ศพก. ) จัดขึ้น  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองได้  จะทำให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญมีการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   องค์ความรู้จากศูนย์การศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆให้เกษตรกรเข้าถึง   เกิดประยุกต์ใช้ก็จะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

ทั้งนี้โดยมีนายสำเริง  ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน  เป็นประธานเปิดงาน  ซึ่งภายในงานจัดให้มีการให้ความรู้ทางการเกษตร 5 สถานี ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า , การลดต้นทุนการผลิต , การผลิตลำไยนอกฤดู , การจัดทำบัญชีครัวเรือน / ฟาร์ม และการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีเกษตรกรในอำเภอบ้านธิที่สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม

“บ้านธิ กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”

“บ้านธิ  กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561

                เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้จัดทำ“โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”ขึ้น ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2561 ณ.บริเวณลำน้ำกวง สะพานศรีดอนชัย บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน   โดยได้บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , เทศบาลตำบลอุโมงค์ หน่วยงานภาครัฐ ,เอกชนและประชาชนในตำบลบ้านธิ  ร่วมกิจกรรม “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะได้มีการรณรงค์กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากลำน้ำมีสภาพที่แห้งแล้ง  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผักตบชวาไหลมารวมกันจนแน่น  โดยเฉพาะบริเวณสะพานศรีดอนชัยแห่งนี้  และหากไม่มีน้ำไหลเวียน  อาจทำให้ผักตบชวาเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน

          ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมกับได้ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการสนับสนุนเครื่องจักร และประชาชนริมลำน้ำกวงแห่งนี้  ช่วยกันกำจัดผักตบชวาเป็นการด่วน เพื่อให้เป็นไปนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให้ลำน้ำกวงมีความสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืชต่างๆ ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภคได้  และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงามตามริมน้ำกวง เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงดำเนินกิจกรรม “การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีนายนรินทร์  ฟูสุวรรณ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

        

ดูรูปเพิ่มเติม