ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

บ้านธิจัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์

บ้านธิจัดเวทีเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านธิเมืองสามไตกับพันนาเชียงเรือยุคพญามังรายมหาราชแห่งล้านนา
... เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. นายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดการเสวนาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านธิเมืองสามไตกับพันนาเชียงเรือยุคพญามังรายมหาราชแห่งล้านนา ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมบ้านธิเมืองสามไต ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน โดยมีคุณเมธี ใจศรีและ ศ.ดร.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นผู้เสวนาร่วมกับผู้ที่ให้ความสนใจ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากหลายภาคส่วน 
... หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ชมกู่ป่าลาน ณ วัดกู่ป่าลาน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ ซ้อมแผนจำลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวและเหตุเพลิงไหม้

... เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ โรงพยาบาลบ้านธิองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และเทศบาลตำบลอุโมงค์ ซ้อม“แผนเผชิญเหตุสถานการณ์แผ่นดินไหวอาคารถล่มและเพลิงไหม้”ตามโครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ประจำปี 2562
... เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562
... ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เลือก “แผนเผชิญเหตุสถานการณ์แผ่นดินไหว อาคารถล่มและเพลิงไหม้” เนื่องจากเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน จึงได้จัดกิจกรรมสมมุติสถานการณ์จำลองในการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขั้นรุนแรง และเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ ในขณะที่นักเรียน นักศึกษากำลังเรียนอยู่ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา คณะครูอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้เรียนรู้และมีทักษะในการป้องกันและระงับเหตุ ทั้งการดับเพลิงเบื้องต้น การแจ้งเหตุไฟไหม้ แจ้งเหตุแผ่นดินไหว การอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย มีความพร้อมกับการรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้มีการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการ 
... ทั้งนี้เทศบาลตำบลบ้านธิต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ เทศบาลตำบลมะเขือแจ้และเทศบาลตำบลอุโมงค์ ที่ได้ให้การสนับสนุนในการฝึกซ้อมแผนฯในครั้งนี้

ดูรูปเพิ่มเติม

 

กิจกรรม “ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน”

...ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประมงชุมชนตำบลบ้านธิขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ รวบรวมข้อมูล สาธิต และเป็นศูนย์ประสานงาน ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นสถานที่เพาะขยายพันธุ์ปลาในการดำเนินงานตามโครงการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลบ้านธิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
...เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำ กิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิด 
...การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้มีความรู้ บรรยายในหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงปลาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การเพาะขยายพันธ์ปลา การผสมพันธ์ปลา และการอนุบาลลูกปลา”ตลอดจนการสาธิตการฉีกฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเพาะปลาตะเพียนด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) จากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการเพิ่มกำลังการผลิตพันธ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างรายได้”จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่ 
...หลังจากนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุดให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ประมงชุมชนตำบลบ้านธิ เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา ขยายพันธ์ปลา ช่วยเสริมปริมาณพันธุ์ปลาให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาอย่างง่าย อันก่อให้เกิดผลผลิตและเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม