ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกับอำเภอบ้านธิ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.บ้านธิ) ,สถานีตำรวจและนักเรียนนักศึกษา จัดรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกการเผา ตามโครงการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 
โดยมีนางสาวสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งตั้งขบวนจากร้านบุญเอกค้าไม้ (ข้างธนาคาร ธกส.สาขาบ้านธิ) เดินมายังตลาด ป.ธุรกิจยนต์ โดยนายอำเภอบ้านธิ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้รณรงค์ลดละเลิก การเผาเศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้าในช่วงนี้ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านงดเผา พร้อมกับเป็นหูเป็นตาเพื่อสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดการเผา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 60 วัน หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 ,199 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ 053 - 096025 , 053-501184 ต่อ 11 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม...คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันมหกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านธิ ,โรงพยาบาลบ้านธิ,กศน.อำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในด้านของการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน มีผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจากชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 20 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานจำนวน 1,000 กว่าคน เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด ,การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ,การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และการแข่งขันกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุต่อไ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

เทศบาลบ้านธิเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลบ้านธิเปิด“โรงเรียนผู้สูงวัย”รุ่นแรกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“สูงวัยอย่างมีค่า ใช้ภูมิปัญญาสร้างสุข” นี่คือคำขวัญของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านธิได้มีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงวัยรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อที่ว่า “โรงเรียนสูงวัย สามไตบ้านธิวิทยา (ส.ว.ธ.)” ขึ้น โดยมี มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหญิงชายแต่งกายชุดนักเรียนร่วมเข้าห้องเรียนจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีครูและวิทยากรสอนสอนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ วิชาพระพุทธศาสนา ,วิชาสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ,วิชาประวัติศาสตร์ ,วิชากฎหมายเบื้องต้นและการจราจร ,วิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,วิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการงานอาชีพ ,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิชาสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาหารและยา ,วิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมาย และเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน ให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุม ทุกพื้นที่มากที่สุด อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษา และทำนุบำรุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้อาวุโส และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้ ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุต้องทำคือ กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา ที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม 3 ไตบ้านธิ (ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน)”

ดูรูปเพิ่มเติม