ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการป้องกันโรคเอดส์ในวัยรุ่น

.... เทศบาลตำบลบ้านธิ ให้ความสำคัญการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ จึงได้ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562
... เช้าวันนี้ (29 ส.ค.2562) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ นายชิษณุพงค์ ปินชัย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นและการป้องกันโรคเอดส์ ตามโครงการส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ประจำปี 2562 
... ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นความสำคัญปัญหาของเด็กเยาวชน ซึ่งในปัจจุบันนี้สภาพสังคมไทย มีการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตในสังคมจากครอบครัวขยาย กลายเป็นครอบครัวเดี่ยว อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป ทำให้พ่อแม่ต้องประกอบอาชีพนอกบ้าน ส่งผลให้สภาพครอบครัวขาดความอบอุ่น เยาวชนในครอบครัวขาดการดูแลและชี้แนะในสิ่งที่เหมาะสม ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์ และวัฒนธรรมข้ามชาติ ทำให้เยาวชนถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้า จึงทำให้เด็กเยาวชนต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม ตลอดจนปัญหาในด้านต่างๆ
.... เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงจัดทำโครงการให้ความรู้กับเยาวชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเด็กนักเรียนอายุตั้งแต่ 15-18 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียน เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหาตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบ้านธิ ให้สามารถจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน และดำเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่และตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างสร้างสรรค์

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาอาสาสมัครกาชาดและเยี่ยมผู้ป่วย

... นายกเหล่ากาชาดลำพูน เปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย และลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงพื้นที่บ้านธิ
... เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการปฐมพยาบาล ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ของอำเภอบ้านธิ จำนวน 100 คน โดยมีนายสิทธิศักดิ์ พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ,นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และประชาชนอำเภอบ้านธิ ร่วมให้การต้อนรับ 
... หลังจากนั้นนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ครอบครัวของผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมพิธีเปิด “โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”
... เช้าวันนี้(28 สิงหาคม 2562) นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายดวงแก้ว สมพงษ์ รองประธานชมรม ทสม.ตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเส้นทางศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเพื่อเป็นการปลูกจิตใต้สำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์ให้กับประชาชนทั่วไปและเป็นการอนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูประชากรกล้วยไม้และทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมปล่อยกล้วยไม้คืนสู่ป่าธรรมชาติ จำนวน 5,000 ต้น โดยมีส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ดูรูปเพิ่มเติม