ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 24 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี  ใจยาใหญ่  ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต  ปัญโญใหญ่  เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 3 คน

จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปี 2561

จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน

โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ประจำปี 2561

 

                 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพูน  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีมิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

                ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในแนวคิด หรือวิธีการในการดำเนินงาน  ซึ่งผลการคัดเลือกประเภทองค์กร  ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ , ในส่วนของประเภทชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งยาวตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน และประเภทบุคคล ได้แก่ นายนิมิต  สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

       

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ​ณ​ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์​สัมพันธรัตน์​ผู้ว่าราชการการจังหวัดลำพูน​ท่านพระเทพรัตนนายก​เจ้าคณะจังหวัดลำพูน​นายวรยุทธ​เนาวรัตน์​รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​อปท.​สถานศึกษา​ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ​อปท.ในจังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม