ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประกวดเทพีนพมาศ งาน "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ" ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561

ขอแสดงความยินดีกับ “น้องเอิน อร” นางสาวอรปรียา  วิหารประทีบ สาวงามตัวแทนจากบ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดเทพีนพมาศ  งาน "สืบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ลอยกระทงบ้านธิ" ครั้งที่ 43 ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เช้าวันนี้(7 พ.ย. 2561)นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ณ บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านธิ โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดยกำนัน บุญเย็น  สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่มีแนวนโยบายการบริหารองค์กร  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลหลักคุณธรรมและจริยธรรม  การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน        การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน   ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิพร้อมด้วย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กำนันบุญเย็น สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ กำนันสุรินทร์ สินธุบุญ กำนันตำบลห้วยยาบ ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และพิธีประกาศ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน”

ดูรูปเพิ่มเติม