ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิร่วมซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย จำลองเพลิงไหม้อาคาร ทต.มะเขือแจ้

ทต.บ้านธิบ้านธิ ร่วมซ้อมป้องกันระงับอัคคีภัย จำลองเพลิงไหม้อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
..เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอัคคีภัย ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ซึ่งการซ้อมแผนในครั้งนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานในสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ได้มีการโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับ และแผนปฏิบัติการ 
... โดยทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. ระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านธิและเทศบาลตำบลมะเขือแจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือเหตุซึ่งกันและกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.บ้านธิ

เช้าวันนี้ (2 ก.ย.2562)นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้าร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านธิ ประจำเดือน กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
โดยมีนายสิทธิศักดิ์พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ 1.นางบัวผัด สวัสจิตต์ แม่ดีเด่นแห่งชาติประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกร 
2. นางสายตา ปาลีปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย
3. นายดวงแก้ว สมพงษ์ จิตอาสาปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและดับไฟป่า

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมออกบูธ จัดแสดงนิทรรศการโครงการ อพ.สธและของดีบ้านธิ

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมออกบูธ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และของดีจากเทศบาลตำบลบ้านธิ ในงาน “เกษตรแฟร์ตำบลป่าสัก ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณสนามและลานหน้าหอประชุมโชควัฒนา สวนอุตสาหกรรม เครือสหพัฒน์ ลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม