ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านธิ เข้ารับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

...เทศบาลตำบลบ้านธิ เข้ารับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563
....วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับการการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ผ่านเข้ารอบประเมินรอบแรกในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563

...ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ส่งนวัตกรรมเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการได้แก่ Banthi Model โดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิและคณะทำงาน ได้นำเสนอนวัตกรรม บรรยายสรุป และตอบข้อซักถามต่างๆจากคณะกรรมการในการประเมินในครั้งนี้

 

 

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

เตรียมความพร้อมรับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

...เทศบาลตำบลบ้านธิ เตรียมความพร้อมต้อนรับการประเมินคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี 2563
....วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชนในตำบลบ้านธิ ได้เข้ารับการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมในการสนทนากลุ่มผ่านระบบออนไลน์ Zoom เพื่อรับการตรวจประเมินโครงการนวัตกรรม ซึ่งเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ผ่านเข้ารอบประเมินรอบแรกในการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะมีการประเมินในวันที่ 2 มิถุนายน 2563 นี้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563

...การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร นำโดยนายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
...การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 6 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.......... ,การขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และการขอเสนอญัตติขออนุญาตส่งคืนเงินกู้เงินทุนกิจการเทศบาลฯ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม