ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมสร้างรอยยิ้ม...คืนความสุข ให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 8

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันมหกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านธิ ,โรงพยาบาลบ้านธิ,กศน.อำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในด้านของการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน มีผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจากชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 20 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานจำนวน 1,000 กว่าคน เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด ,การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ,การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง และการแข่งขันกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุต่อไ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

เทศบาลบ้านธิเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลบ้านธิเปิด“โรงเรียนผู้สูงวัย”รุ่นแรกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“สูงวัยอย่างมีค่า ใช้ภูมิปัญญาสร้างสุข” นี่คือคำขวัญของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านธิได้มีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงวัยรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อที่ว่า “โรงเรียนสูงวัย สามไตบ้านธิวิทยา (ส.ว.ธ.)” ขึ้น โดยมี มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหญิงชายแต่งกายชุดนักเรียนร่วมเข้าห้องเรียนจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีครูและวิทยากรสอนสอนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ วิชาพระพุทธศาสนา ,วิชาสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ,วิชาประวัติศาสตร์ ,วิชากฎหมายเบื้องต้นและการจราจร ,วิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,วิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการงานอาชีพ ,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิชาสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาหารและยา ,วิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมาย และเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน ให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุม ทุกพื้นที่มากที่สุด อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษา และทำนุบำรุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้อาวุโส และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้ ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุต้องทำคือ กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา ที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม 3 ไตบ้านธิ (ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน)”

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้าย

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิพร้อมด้วยนายวิชัต ประธานราษฏร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเทศบาลที่โอนย้ายได้แก่ 1.นายปรีชา ทองเงิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก 2.นางสาวกัลยาณี ภู่ระหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และ 3.นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายไปสังกัด
พร้อมกันนี้นายวิชัต ประธานราษฏร์ ยังได้กล่าวคำขอบคุณที่ข้าราชการทั้ง 3 คนนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านธิและร่วมกันปฎิบัติงานที่ดีเสมอมา

ดูรูปเพิ่มเติม