ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พุทธศาสนิกชนตำบลบ้านธิ ร่วมประเพณีต๋านก๋วยสลาก

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดย นายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิสมาชิกสภาและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและพุทธศาสนิกชนในเขตตำบลบ้านธิ จัดงานประเพณีประเพณีต๋านก๋วยสลาก ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ.อุโบสถต้นมื่น บ้านแพะต้นยางงาม ม.11 ต.บ้านธิ ซึ่งเป็นประเพณีที่ได้มีการจัดขึ้นประจำทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษา ถึงแม้ว่าในวันนี้อากาศร้อน แต่ด้วยความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนา จึงทำให้ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเข้าร่วมประเพณีดังกล่าว ทั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนมากมายที่เข้าร่วมจึงทำให้อุโบสถแห่งนี้แคบไปถนัดตา

ดูรูปเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน

…นายกเหล่ากาชาดลำพูน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมสัญจรสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ
…เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้การต้อนรับคณะประชุมสัญจรสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ซึ่งนำโดยนายชาญวิช อภิวงค์งาม ประธานสมาพันธ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ซึ่งทางสมาพันธ์ฯได้จัดการประชุมสัญจรเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในตำบล อำเภอ และจังหวัด เกิดความรัก ความสามัคคีของกลุ่ม ซึ่งในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดการ โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากแต่ละอำเภอและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ดูรูปเพิ่มเติม

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนทุนการศึกษาบ้านธิ

....นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนพร้อมคณะลงพื้นที่มอบเงินเพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านธิ
....เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ให้การต้อนรับนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ลงพื้นอำเภอบ้านธิ เพื่อมอบเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ขาดแคลนทุนการศึกษาในพื้นที่ตำบลบ้านธิ รายครอบครัวนายบุญยวง ปัญโญใหญ่ เป็นเงิน 9,000 บาท ซึ่งครอบครัวรายดังกล่าว ได้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้านเรือน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทางนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ยังได้มอบถุงยังชีพอุปโภค บริโภคและให้กำลังใจกับครอบครัวดังกล่าว

ดูรูปเพิ่มเติม