ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

         เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับทางอำเภอบ้านธิ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมล้างถนน "ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย" เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ปรับปรุงถนน ทางเดิน ให้มีความสะอาดและเรียบร้อย โดยได้ดำเนินการล้างถนนทางหลวงหมายเลข 1147 ตั้งแต่หน้าที่ทำการผู้ใหญ่หมู่ที่ 18 ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีผู้คนสัญจร ผ่านไปมาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นการช่วยเพิ่มความชุ่มชื่น ลดการฟุ้งกระจายปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก ลดมลภาวะทางอากาศ ไล่หมอกควันตามนโยบายของจังหวัดลำพูน
        การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวันที่  30  มกราคม 2562  เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้จัดประชุมพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมที่จะให้บริการและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกด้านอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งนี้โดยมี นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านธิ เป็นประธานการประชุม ณ อาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

 

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ บ้านแพะต้นยางงาม นายสิทธิศักดิ์  พรหมรัตน์สรณ นายอำเภอบ้านธิ พร้อมด้วย นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ หัวหน้าส่วนราชการ  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ของจังหวัดลำพูน โดยมีนายศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดลำพูนเป็นประธานคณะกรรมการฯพร้อมคณะ ในส่วนของอำเภอบ้านธิได้คัดเลือก นายเกษม  ปัญโญใหญ่ ผู้ใหญ่บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 เป็นผู้เข้ารับการประเมินในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลงานของตนเองในด้านต่างๆ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านจนถึงปัจจุบัน  โดยมีส่วนราชการและประชาชนมาร่วมให้กำลังใจในการประเมินครั้งนี้อย่างคับคั่ง พร้อมร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม