ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและสาธารณภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยจากธรรมชาติ ซึ่งนำมาสู่ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจประจำปีงบประมาณ 2561” ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม  2561 ณ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยจัดให้มีการอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,ความปลอดภัยทางถนนการบริการด้านจราจร, การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย และการดับเพลิงขั้นต้น  โดยมีนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2561 โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาทางน้ำและยังมีมหรสพอีกมากมาย

ดูรูปเพิ่มเติม

การแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้ง การกุศล 2561

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิและสิงห์วิบากเอนดูโร่บ้านธิ จัดการแข่งขัน Banthi Enduro Lamphun มิตติ้งการกุศล ณ.บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ธิ บ้านดอยเวียง ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานเปิด การจัดงานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชน เยาวชน ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การจัดงานครั้งนี้ เป็นการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชน ประชาชนในหลายพื้นที่ และนอกพื้นที่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งรายได้จากจัดงานจะนำไปสมทบทุนชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านธิในการดูแลรักษาป่าไม้และสิ่งแวดล้อมบ้านธิต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม