ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัด"โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจัดหาาสาสมัครที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล รายงาน เมื่อสงสัยโรคระบาด ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ คือผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปริญญา ขาววัฒน์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โครงการจัดสรรงบประมาณฯ

นาย วรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเกิดการประชุม โครงการ "การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดาริฯ" เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมใจกัน เข้าร่วม "งานวันครู ครั้งที่ 62 " ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสำหรับงาน "วันครู" ประจำปี 2561 จัดโดยจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ดูรูปเพิ่มเติม