ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“บ้านธิ กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”

“บ้านธิ  กำจัดผักตบชวา ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561

                เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้จัดทำ“โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปี 2561”ขึ้น ในวันที่ 19กุมภาพันธ์ 2561 ณ.บริเวณลำน้ำกวง สะพานศรีดอนชัย บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน   โดยได้บูรณาการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , เทศบาลตำบลอุโมงค์ หน่วยงานภาครัฐ ,เอกชนและประชาชนในตำบลบ้านธิ  ร่วมกิจกรรม “กำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวงตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีนโยบายให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ  ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาระดับประเทศ  แม้ว่าก่อนหน้านี้ จะได้มีการรณรงค์กำจัดผักตบชวาอย่างต่อเนื่อง  แต่เนื่องจากลำน้ำมีสภาพที่แห้งแล้ง  ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้ผักตบชวาไหลมารวมกันจนแน่น  โดยเฉพาะบริเวณสะพานศรีดอนชัยแห่งนี้  และหากไม่มีน้ำไหลเวียน  อาจทำให้ผักตบชวาเน่าเสีย ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชุมชน

          ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้ระดมเจ้าหน้าที่ พร้อมกับได้ร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในการสนับสนุนเครื่องจักร และประชาชนริมลำน้ำกวงแห่งนี้  ช่วยกันกำจัดผักตบชวาเป็นการด่วน เพื่อให้เป็นไปนโยบายของรัฐบาล  เพื่อให้ลำน้ำกวงมีความสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำจากผักตบชวาหรือวัชพืชต่างๆ ประชาชนสามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์ด้านเกษตรกรรม และอุปโภค-บริโภคได้  และยังสร้างทัศนียภาพที่สวยงามตามริมน้ำกวง เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงดำเนินกิจกรรม “การกำจัดผักตบชวาและวัชพืช  เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำกวง” ตามโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2561โดยมีนายนรินทร์  ฟูสุวรรณ เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

        

ดูรูปเพิ่มเติม

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง

การทำแนวป้องกันไฟป่า ณ พื้นที่ป่าดอยเวียง ในฤดูแล้งของทุกปี ใบไม้ที่เคยเขียวชะอุ่มเต็มต้นไม้ในผืนป่า ก็เริ่มจะเปลี่ยนสีและผลัดใบ เพื่อลดการสูญเสียน้ำ ทำให้ฤดูกาลดังกล่าว ผืนป่าหลายที่มีสภาพแห้งแล้ง อาจก่อให้เกิดไฟป่าขึ้นก็เป็นได้  การเกิดไฟป่า ตามธรรมชาติ อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่กี่กรณี เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสีของต้นไม้ แต่ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่ไฟป่าที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มักเกิดด้วยน้ำมือมนุษย์จากการทำการเกษตร และเผาเศษไม้ใบไม้แห้ง ใกล้กับแนวชายป่า รวมถึงการจุดไฟเผื่อล่าสัตว์ด้วยเช่นกัน และไฟป่าลักษณะนี้ มักทำให้สูญเสียสภาพป่า และต้นไม้ที่ยังไม่สามารถทนไฟได้ รวมถึงทำให้นิเวศวิทยาบางส่วนเสียหายไป แม้ว่าข้อดีของการเกิดไฟป่า จะทำให้เกิดการแตกยอดอ่อนของหญ้าและพืช เพื่อเป็นอาหารของสัตว์หลายชนิด ในฤดูกาลต่อมาก็ตาม  ทั้งนี้ การทำแนวป้องกันไฟป่าจึงช่วยลดการสูญเสีย ให้จำกัดวงในพื้นที่ ที่เหมาะสม ไม่รุกลามไปยังพื้นที่ในการฟื้นฟูสภาพป่า รวมถึงลดอันตราย อันจะเกิดขึ้นกับสัตว์ป่า และมนุษย์ด้วยเช่นกัน  เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ จึงได้ลงพื้นที่พร้อมกับ เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ กิจทำแนวป้องกันไฟป่า ตามโครงการรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 โดยได้ร่วมกับพลังมวลชน ซึ่งได้แก่ อำเภอบ้านธิ ทสม.ตำบลบ้านธิ ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร และตำรวจ ซึ่งได้ทำแนวป้องกันไฟป่า ณ วัดพระธาตุดอยเวียง หมู่ที่ 9 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2561 ที่ผ่านมา

ดูรูปเพิ่มเติม

เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรณรงค์งดเผาป่า แก้ปัญหาหมอกควัน

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมกับอำเภอบ้านธิ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,ชมรมอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.บ้านธิ) ,สถานีตำรวจและนักเรียนนักศึกษา จัดรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การลด ละ เลิกการเผา ตามโครงการไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 
โดยมีนางสาวสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธาน ปล่อยแถวขบวนเดินรณรงค์ ซึ่งตั้งขบวนจากร้านบุญเอกค้าไม้ (ข้างธนาคาร ธกส.สาขาบ้านธิ) เดินมายังตลาด ป.ธุรกิจยนต์ โดยนายอำเภอบ้านธิ เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาลให้รณรงค์ลดละเลิก การเผาเศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้าในช่วงนี้ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชน นอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน จึงขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านงดเผา พร้อมกับเป็นหูเป็นตาเพื่อสอดส่องดูแล ไม่ให้เกิดการเผา ในช่วงตั้งแต่วันที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 20 เดือนเมษายน 2561 ระยะเวลา 60 วัน หากพบเห็นการเผาสามารถแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 ,199 และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ 053 - 096025 , 053-501184 ต่อ 11 ตลอด 24 ชั่วโมง

ดูรูปเพิ่มเติม