ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตน้อย

นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมกับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  ปลัดเทศบาล และคณะครู  ร่วมถ่ายรูปกับบัณฑิตน้อย   ที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยจะมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปี 2556 ในวันที่ 29 มีนาคม 2556 นี้   ณ. ศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  จังหวัดลำพูน                                                                                                                    

 

 

 

งานวันสตรีสากลอำเภอบ้านธิ ประจำปี 2556

 

               เทศบาลตำบลบ้านธิ   ร่วมกับอำเภอบ้านธิและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ

จัดงานวันสตรีสากลอำเภอบ้านธิ  ประจำปี 2556

                         วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสตรีสากล   เป็นวันที่สำคัญวันหนึ่งที่ได้เปิดโอกาสให้ผู้หญิงทุกคนได้แสดงความสามารถ เพื่อแสดงให้เห็นความเท่าเทียมกันในสังคมทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีไทยในปัจจุบันจำเป็นต้องเป็นสตรีที่มีความรู้ ความสามารถที่ครบถ้วนในทุกๆ ด้าน ในขณะเดียวกันการทำหน้าที่เป็นแม่ที่ดีของลูกที่ต้องก้าวให้ทันต่อสังคมสมัยใหม่   โดยเฉพาะที่เทศบาลตำบลบ้านธิ   ได้เปิดโอกาสให้สตรีจากหมู่บ้านต่างๆ ได้มีบทบาทมากขึ้น ซึ่งหลายคนที่เป็นแกนนำกลุ่มต่างๆ อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา กลุ่มแม่บ้าน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมและโครงการต่างๆ ซึ่งทุกคนล้วนแล้วต่างก็มีความสามารถทัดเทียมกับผู้ชาย จนเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไป

                         ภายในงาน มีกิจกรรมต่างๆ  เริ่มด้วยการเดินขบวนรณรงค์เผยแพร่บทบาทของสตรี  จากสถานีตำรวจภูธรบ้านธิ    มายังศาลาประชาคมอำเภอบ้านธิ  ซึ่ง นายประเสริฐ  จิตต์พลีชีพ นายอำเภอบ้านธิ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลอำเภอบ้านธิ  ประจำปี 2556  โดยมีดร.นิรันดร์  ด่านไพบูรย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน   นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  นายมานพ  กับเป็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วย  นอกจากนี้ภายในงานได้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่สตรีดีเด่น   ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคม ระดับอำเภอบ้านธิ  จำนวน 42 คน , การบรรยายธรรม ในหัวข้อ สตรีไทยกับการก้าวสู่อาเซียน  โดยท่านพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ  อำเภอแม่ริม เชียงใหม่  และยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์  ของดีบ้านธิ ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานคร้งนี้ด้วย

                          การจัดกิจกรรมวันสตรีสากลของอำเภอบ้านธิในครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของบทบาทสตรีในเขตอำเภอบ้านธิ  ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนที่ใกล้จะถึงนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพลังของสตรีในชุมชนต่างๆ ที่มีศักยภาพ สามารถที่จะแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบ้านธิ  ให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีความสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ดูรูปเพิ่มเติม

การแข่งขันกีฬาประชาชน ประจำปี 2556 (มวลชนสัมพันธ์ เขต 1)

การแข่งขันกีฬาประชาชน  ประจำปี  2556  (มวลชนสัมพันธ์ เขต 1)

วันที่  3  มีนาคม 2556  ณ สนามโรงเรียนวัดบ้านธิ

 

 

ดูรูปเพิ่มเติม (1)

ดูรูปเพิ่มเติม (2)