ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**********************************

        ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต  ให้กับพสกนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  รวมทั้งได้นำแนวคิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอค่านิยม 12 ประการสำหรับประชาชนชาวไทย พึงปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มีนางกฤษกร  สายเครื่อง วิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและยังได้รับรางวัล ครัวเรือนเข้มแข็ง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ครัวเรือนแข็งแรง ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีนายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียน คณะครู ประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

       

ดูรูปเพิ่มเติม

 

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยได้รวมพลัง ร่วมกับอำเภอบ้านธิ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และ กองกำลังทหาร ประจำอำเภอบ้านธิ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนสายทางเข้าอำเภอบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมสานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน กับกิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ   เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ภายใต้ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕61 ด้วยการลงพื้นที่ ณ ลำน้ำห้วยส้าน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านดอยเวียง หมู่ 9  ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในลำธาร เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นดิน ทำให้มีพรรณไม้ มีสัตว์ป่า มีระบบนิเวศน์เพิ่มมากขึ้นและเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตรทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัด“กิจกรรมสร้างฝาย รักษ์น้ำ   เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ  เป็นประธานเปิดงานและร่วมลงมือสร้างฝายร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกว่า 200 คนด้วยความร่วมมือร่วมใจขอทุกคนทำให้การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จำนวน 2 ฝายทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ได้แก่ บริษัทนิ่มซีเส็งเขตลำพูน ,เจ้าหน้าที่ทหาร ,ชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านธิ ,บริษัท SUSไทยแลนด์จำกัด ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ , อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ,ชมรม ทสม ตำบลบ้านธิ ,พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ที่ว่า“..หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

.

ดูรูปเพิ่มเติม