ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่  จัดกิจกรรมสานต่อพระราชปณิธาน สร้างฝายชะลอน้ำสู่ความยั่งยืน กับกิจกกรม“สร้างฝาย รักษ์น้ำ   เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”ภายใต้ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕61 ด้วยการลงพื้นที่ ณ ลำน้ำห้วยส้าน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ บ้านดอยเวียง หมู่ 9  ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ในลำธาร เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต อีกทั้งยังก่อให้เกิดความชุ่มชื้นในพื้นดิน ทำให้มีพรรณไม้ มีสัตว์ป่า มีระบบนิเวศน์เพิ่มมากขึ้นและเนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมราชบพิตรทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัด“กิจกรรมสร้างฝาย รักษ์น้ำ   เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ขึ้น โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ  เป็นประธานเปิดงานและร่วมลงมือสร้างฝายร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมกว่า 200 คนด้วยความร่วมมือร่วมใจขอทุกคนทำให้การสร้างฝายชะลอน้ำในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จำนวน 2 ฝายทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงขอขอบพระคุณทุกภาคส่วน ได้แก่ บริษัทนิ่มซีเส็งเขตลำพูน ,เจ้าหน้าที่ทหาร ,ชมรมคนรักในหลวงอำเภอบ้านธิ ,บริษัท SUSไทยแลนด์จำกัด ,ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ,วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ , อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ ,ชมรม ทสม ตำบลบ้านธิ ,พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพราะทุกคนต่างตระหนักถึงความสำคัญของน้ำ เพราะน้ำเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิต ดังพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๒๙ ที่ว่า“..หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้...”

.

ดูรูปเพิ่มเติม

“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจ ประจำปีงบประมาณ 2561

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้ประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้น แต่ก็ยังประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมและสาธารณภัยต่างๆที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และภัยจากธรรมชาติ ซึ่งนำมาสู่ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละปีเป็นจำนวนมากมายมหาศาลและมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรในการปฏิบัติงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบ  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงได้จัด“โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและประชาชนที่สนใจประจำปีงบประมาณ 2561” ขึ้น ในวันที่ 19 กรกฎาคม – 19 กรกฎาคม  2561 ณ.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยจัดให้มีการอบรมทบทวนให้ความรู้เรื่องระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ,การปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ,ความปลอดภัยทางถนนการบริการด้านจราจร, การป้องกันระงับเหตุอัคคีภัย และการดับเพลิงขั้นต้น  โดยมีนายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561
เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2561 โดยมีนายประภาส  อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งมีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง และการแข่งขันรำวงย้อนยุค การแข่งขันกีฬาทางน้ำและยังมีมหรสพอีกมากมาย

ดูรูปเพิ่มเติม