ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ต.บ้านธิ

นายจำรัส คำใจ ประธานชมรมจิตอาสาดูแลผู้ป่วยที่บ้านและในชุมชน ตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยสมาชิก ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ,ร.ท.ประวิทย์ ทาแดง ผบ.มว.รส.ที่ ๒ (อ.บ้านธิ) ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗) , ชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิและกลุ่มเยาวชนจิตอาสาฯ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย ตาม“โครงการมิตรภาพกายบำบัด” กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในการสร้างเสริมสุขภาพและดูแลใจ ของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ผู้พิการและผู้ป่วยระยะสุดท้าย โดยได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้ป่วยจำนวน 12 คน ในพื้นที่ตำบลบ้านธิ
เพื่อติดตามประเมินสภาพอาการของผู้ป่วย ให้ความรู้แก่ผู้ป่วยในการดูแลตนเอง และสอนญาติในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยอย่างได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากโรค ให้ผู้ป่วย และญาติสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุข พร้อมกันนี้ยังได้บริการตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
และมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยที่จะได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

โครงการเปิดโลกกว้าง ประจำปี 2560

โครงการเปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2560

เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ดำเนินการจัดโครงการ “เปิดโลกวิชาการ ประจำปี 2560 ”  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯและหัวหน้าส่วนราชการ  ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานทางการศึกษา นวัตกรรม สื่อการเรียน  นอกจากนี้ ยังมีพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จจบศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  ของนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ   และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนและผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ,พิธีมอบทุนการศึกษา รวมไปถึงยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  การจัดโครงการในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ในด้านการศึกษา และเพื่อเผยแพร่ผลงานการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ อีกทั้งยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กได้สนใจในการเรียนและเป็นแรงเสริมให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สำเร็จการศึกษาระดับต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเด็กเกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นสูงต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 มีเด็กที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัยจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาลสังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 42 คน,ระดับชั้นอนุบาล 2 จำนวน 19 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 คนจากโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ รวมทั้งหมด 68 คน

ทั้งนี้นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าว แสดงความชื่นชมและยินดีเป็นอย่างยิ่งกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกคน เนื่องจากการศึกษาเป็นการวางรากฐานที่ดี ที่ถูกต้องให้ตัวบุคคลทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สามารถปรับตัวให้อยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบได้อย่างเคร่งครัด  ซึ่งเป็นนโยบายของทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  ที่ได้ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนมาโดยตลอด เป็นการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความสมบูรณ์ เกิดคุณค่าต่อตนเองและสังคมต่อไป  

ดูรูปเพิ่มเติม 1

ดูรูปเพิ่มเติม 2

กิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้ผู้สูงอายุบ้านธิ

กิจกรรมสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ให้ผู้สูงอายุบ้านธิ
งานมหกรรมผู้สูงอายุบ้านธิ ครั้งที่ 7 จัดยิ่งใหญ่อลังการ
เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญแก่ผู้สูงอายุ จึงได้จัดงานวันมหกรรมผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ.สนามโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ มีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสนใจร่วมกิจกรรมเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยได้รับเกียรติจากนายมนัส อ่ำทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน อาทิ เทศบาลตำบลบ้านธิ ,โรงพยาบาลบ้านธิ,กศน.อำเภอบ้านธิ และโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในด้านของการเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน มีผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวจากชมรมผู้สูงอายุ จำนวน 20 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมงานจำนวน 1,500 กว่าคน เข้าร่วมงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการประกวดขบวนพาเหรด ,การประกวดการทำอาหารพื้นเมือง ,การประกวดผู้เฒ่ายืนยง ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ,การประกวดร้องเพลงลูกกรุง การแข่งขันวิ่งและการแข่งขันกีฬามหาสนุก นอกจากนี้ยังได้มีการถวายผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำเงินไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของผู้สูงอายุต่อไ

ดูรูปเพิ่มเติม