ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

การประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิสัญจร ครั้งที่ 2/2561

เมื่อเวลา 09.30 น.(27 ส.ค. ๒๕๖๑) ณ. อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านธิ  นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  เป็นประธานในการประชุม พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบลบ้านธิ ประจำเดือนสิงหาคม  โดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และแผนงานที่จะดำเนินในเดือนต่อไปพร้อมทั้งประเด็นปัญหาและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูรูปเพิ่มเติม

“โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 “โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

**********************************

        ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต  ให้กับพสกนิกรชาวไทยเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  และเพื่อสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 โดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการบวร (บ้าน วัด โรงเรียน)  รวมทั้งได้นำแนวคิดที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เสนอค่านิยม 12 ประการสำหรับประชาชนชาวไทย พึงปฏิบัติในสถานการณ์ปัจจุบัน ข้อ 9 มีสติ รู้ตัว รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และข้อ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

เทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้  ได้มีนางกฤษกร  สายเครื่อง วิทยากรผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงและยังได้รับรางวัล ครัวเรือนเข้มแข็ง ระดับประเทศ ประจำปี 2558 ครัวเรือนแข็งแรง ระดับประเทศ ประจำปี 2559 โดยมีนายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธี และมีนักเรียน คณะครู ประชาชนเป็นจำนวนมากเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

       

ดูรูปเพิ่มเติม

 

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

 

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยได้รวมพลัง ร่วมกับอำเภอบ้านธิ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ และ กองกำลังทหาร ประจำอำเภอบ้านธิ ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า แต่งกิ่งต้นไม้บริเวณถนนสายทางเข้าอำเภอบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ในภาคส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ท้องถิ่น ในการทำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีนายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ดูรูปเพิ่มเติม