ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรม “ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน”

...ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ประมงชุมชนตำบลบ้านธิขึ้น เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ รวบรวมข้อมูล สาธิต และเป็นศูนย์ประสานงาน ตลอดจนเป็นสถานที่ฝึกอบรมสำหรับประชาชนในเขตพื้นที่ และเป็นสถานที่เพาะขยายพันธุ์ปลาในการดำเนินงานตามโครงการขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณและขยายพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตตำบลบ้านธิอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนตลอดไป 
...เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดทำ กิจกรรมการฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงปลาระดับพื้นฐาน ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิด 
...การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีวิทยากรผู้มีความรู้ บรรยายในหัวข้อ “การเพาะเลี้ยงปลาภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงและ การเพาะขยายพันธ์ปลา การผสมพันธ์ปลา และการอนุบาลลูกปลา”ตลอดจนการสาธิตการฉีกฮอร์โมนสังเคราะห์เพื่อเพาะปลาตะเพียนด้วยชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) จากสำนักงานประมงจังหวัดลำพูน และหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการเพิ่มกำลังการผลิตพันธ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างรายได้”จากหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวงจังหวัดเชียงใหม่ 
...หลังจากนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุดให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ประมงชุมชนตำบลบ้านธิ เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์ปลา ขยายพันธ์ปลา ช่วยเสริมปริมาณพันธุ์ปลาให้แหล่งน้ำธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การเพาะพันธุ์ปลาอย่างง่าย อันก่อให้เกิดผลผลิตและเกษตรกรได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน พัฒนาสังคมให้น่าอยู่

..เช้าวันนี้(วันที่ 7 สิหาหาคม 2562)  นายปริญญา  ขาววัฒน์  รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ  ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดหญ้า ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด  บ้านช่างเพี้ยน หมู่ที่ 7 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาด พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดยนายประเสริฐ  มูลงาม ผู้ใหญ่บ้านช่างเพี้ยน ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้

....การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้  จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน  การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี 

 

....ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน   ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ ร่วมกับคณะศรัทธาวัดศรีดอนชัย จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวพระพุทธเฉลิมสิริราช ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนรักษาและสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวันที่ 17 –18 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวชิรวิทย์  อิ่มแสงจันทร์  ปลัดอาวุโสอำเภอบ้านธิ เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในงานจัดให้มีกิจกรรมการเดินขบวนของกลุ่มชาติพันธ์ ไทลื้อ ไทยอง ไทยวน , การอัญเชิญน้ำทิพย์จากดอยขะม้อ ร่วมสรงน้ำองค์พระพุทธเฉลิมสิริราช การแข่งขันเปตอง การแข่งขันรำวงย้อนยุค และการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักประชาชนในตำบลบ้านธิและใกล้เคียง

ดูรูปเพิ่มเติม