ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมใจกัน เข้าร่วม "งานวันครู ครั้งที่ 62 " ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสำหรับงาน "วันครู" ประจำปี 2561 จัดโดยจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ดูรูปเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้กล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และได้รับความสนุกสนานรื่นเริงในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ต่อไป 
ซึ่งบรรยากาศการจัดงานในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกรวมแล้วกว่า 1,000 คน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเตรียมของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนเกมส์มหาสนุก ไว้มากมาย พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรของชาติอย่างมีคุณค่าในวันข้างหน้าต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ”

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  เรื่องการสนับสนุนและการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย และการบริหารราชการร่วมกัน  โดยได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัย  บริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของตำบลบ้านธิ  ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ก็คือ โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ” ทีมวิจัยซึ่งนำโดย อาจารย์ชาญวิทย์  จาตุประยูร  พร้อมด้วยคณะ และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทางทีมงานวิจัย ได้นำเสนอสรุปผลงานวิจัย  โดยมีนายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้กล่าวปิดโครงการวิจัยดังกล่าว  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ โดยได้เข้าศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มชุมชนไตลื้อ 9 กลุ่มจาก 10 หมู่บ้าน ได้แก่

กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1

กลุ่มน้ำถุ้ง บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2

กลุ่มข้าวแต๋น/โฮมสเตย์ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9

กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11

กลุ่มหมู่บ้านไตลื้อ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13

กลุ่มข้าวแคบและกลุ่มทอผ้าไตลื้อ หมู่ที่ 17

ดูรูปเพิ่มเติม