ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ”

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านธิ  ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)  เรื่องการสนับสนุนและการส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้ การทำวิจัย และการบริหารราชการร่วมกัน  โดยได้ลงพื้นที่ในการศึกษาวิจัย  บริการวิชาการ และกิจกรรมต่างๆ ของตำบลบ้านธิ  ซึ่งหนึ่งในโครงการที่สำคัญ ก็คือ โครงการ “คืนความรู้สู่ชุมชน  เรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ ” ทีมวิจัยซึ่งนำโดย อาจารย์ชาญวิทย์  จาตุประยูร  พร้อมด้วยคณะ และเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ทางทีมงานวิจัย ได้นำเสนอสรุปผลงานวิจัย  โดยมีนายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  ได้กล่าวปิดโครงการวิจัยดังกล่าว  การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชนไตลื้อ โดยได้เข้าศึกษาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกและร่วมจัดกิจกรรมกับกลุ่มชุมชนไตลื้อ 9 กลุ่มจาก 10 หมู่บ้าน ได้แก่

กลุ่มเพาะเห็ด บ้านเตาปูน หมู่ที่ 1

กลุ่มน้ำถุ้ง บ้านป่าเปา หมู่ที่ 2

กลุ่มข้าวแต๋น/โฮมสเตย์ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม บ้านดอยเวียง หมู่ที่ 9

กลุ่มหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11

กลุ่มหมู่บ้านไตลื้อ บ้านป่าเหียง หมู่ที่ 13

กลุ่มข้าวแคบและกลุ่มทอผ้าไตลื้อ หมู่ที่ 17

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้พบปะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเน้นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองในการส่งลูกหลานเข้ารับการศึกษาและชื่นชมยินดีกับผลงานต่างๆของโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ

ดูรูปเพิ่มเติม

"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วม
กิจกรรม รวมพลังจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน 
โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ด้านนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิได้กล่าวว่า จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ของอำเภอบ้านธิ มีกำหนดการออกไปบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ในที่ต่างๆที่สำคัญของอำเภอบ้านธิ เดือนละ 1 ครั้ง โดยจะได้แจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป 
#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ดูรูปเพิ่มเติม