ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปี 2561

จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน

โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ประจำปี 2561

 

                 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพูน  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีมิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

                ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในแนวคิด หรือวิธีการในการดำเนินงาน  ซึ่งผลการคัดเลือกประเภทองค์กร  ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ , ในส่วนของประเภทชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งยาวตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน และประเภทบุคคล ได้แก่ นายนิมิต  สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป

       

 

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ

นายปริญญา ขาววัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ  พร้อมด้วยนายนิเวศร์  ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน​"จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ ​ณ​ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์​สัมพันธรัตน์​ผู้ว่าราชการการจังหวัดลำพูน​ท่านพระเทพรัตนนายก​เจ้าคณะจังหวัดลำพูน​นายวรยุทธ​เนาวรัตน์​รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน​พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน​ข้าราชการ​เจ้าหน้าที่​อปท.​สถานศึกษา​ร่วมต้อนรับ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของ​อปท.ในจังหวัดลำพูน

ดูรูปเพิ่มเติม

ทต.บ้านธิลงพื้นที่ร่วมกับ บ.ดูโฮม จำกัดสำรวจห้องน้ำผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลบ้านธิ

นายชิษณุพงค์  ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนางสาวจิรวดี  จัยสิน ผู้จัดการบริษัท ดูโฮม จำกัด สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่สำรวจห้องน้ำของประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ  เพื่อที่ได้บรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้  จากการลงพื้นที่ดังกล่าวพบว่าปัญหาเรื่องของห้องน้ำ ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ต้องการความช่วยเหลือ ประมาณ 28 หลัง

โดยทางบริษัท ดูโฮม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำที่จำหน่ายสินค้าที่ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทในภาคเหนือ มีโครงการที่จะให้ความช่วยเหลือชุมชน โดยจะดำเนินการช่วยสร้างห้องน้ำในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ เป็นโครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ยั่งยืนต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม