ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิพร้อมด้วย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กำนันบุญเย็น สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ กำนันสุรินทร์ สินธุบุญ กำนันตำบลห้วยยาบ ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และพิธีประกาศ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน”

ดูรูปเพิ่มเติม

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 24 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี  ใจยาใหญ่  ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต  ปัญโญใหญ่  เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 3 คน

จังหวัดลำพูน มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ ประจำปี 2561

จังหวัดลำพูนมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน

โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสานตำนานต้นไม้ประจำปี 2561

 

                 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายอรรษิษฐ์  สัมพันธรัตน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพูน  เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชน ที่ได้ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีมิติทางวัฒนธรรมให้เป็นที่ปรากฏต่อสาธารณะของจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

                ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคล องค์กร และชุมชนที่ทำงานหรือทำกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลต้นไม้ และการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเข้ามาเป็นองค์ประกอบในแนวคิด หรือวิธีการในการดำเนินงาน  ซึ่งผลการคัดเลือกประเภทองค์กร  ได้แก่ เทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน  โดยมีนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ , ในส่วนของประเภทชุมชน  ได้แก่ ชุมชนบ้านทุ่งยาวตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน และประเภทบุคคล ได้แก่ นายนิมิต  สาคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน  ทั้งนี้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกและรับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรีต่อไป