ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษฅณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และจะมีผลต่อการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน-8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น.

มอบหน้ากากผ้าให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง(แรงงานต่างด้าว)ในเขตตำบลบ้านธิ)

...เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้มอบหมายให้สิบตำรวจเอกสมบัติ ยะอุโมงค์ หัวหน้าสำนักปลัด ได้ลงพื้นที่มอบหน้ากากผ้า รอบที่ 3 ตามโครงการ “พลังคนไทยรวมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019” ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มของแรงงานต่างด้าว ได้แก่ ไทใหญ่ กระเหรี่ยง มูเซอ ที่ได้ลงทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ ตามมาตรการเร่งด่วนในการฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดลำพูน

...ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านธิได้เล็งความสำคัญของประชาชนกลุ่มนี้จึงได้ทำหน้ากากอนามัยรอบที่ 3 มอบให้แก่ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 20 หมู่บ้านเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มของแรงงานต่างด้าว ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ แทนความห่วงใยและความปรารถนาดี จากเทศบาลตำบลบ้านธิ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

***ดูรูปเพิ่มเติม***