ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้าย

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิพร้อมด้วยนายวิชัต ประธานราษฏร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเทศบาลที่โอนย้ายได้แก่ 1.นายปรีชา ทองเงิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก 2.นางสาวกัลยาณี ภู่ระหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และ 3.นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายไปสังกัด
พร้อมกันนี้นายวิชัต ประธานราษฏร์ ยังได้กล่าวคำขอบคุณที่ข้าราชการทั้ง 3 คนนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านธิและร่วมกันปฎิบัติงานที่ดีเสมอมา

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัด"โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจัดหาาสาสมัครที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล รายงาน เมื่อสงสัยโรคระบาด ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ คือผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปริญญา ขาววัฒน์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

โครงการจัดสรรงบประมาณฯ

นาย วรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเกิดการประชุม โครงการ "การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดาริฯ" เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม