ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

โครงการจัดสรรงบประมาณฯ

นาย วรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเกิดการประชุม โครงการ "การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวพระราชดาริฯ" เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

วันครูแห่งชาติ ประจำปี 2561

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วย นางสาวชนาธิป อภิวงค์งาม ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ คณะครูโรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าตาล สังกัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมใจกัน เข้าร่วม "งานวันครู ครั้งที่ 62 " ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีสำหรับงาน "วันครู" ประจำปี 2561 จัดโดยจังหวัดลำพูน ทั้งนี้ เพื่อให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาได้ร่วมรำลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ และแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณของครูบาอาจารย์ อันเป็นค่านิยมที่ดีงาม อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะครูในการพัฒนาการจัดการศึกษาต่อไป

โดยในปีนี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันครู ครั้งที่ 62 พุทธศักราช 2561 ไว้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

ดูรูปเพิ่มเติม

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการนำของนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ขึ้นในวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้กล้าแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และได้รับความสนุกสนานรื่นเริงในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดจนให้ความสำคัญแก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังของชาติในอนาคต ต่อไป 
ซึ่งบรรยากาศการจัดงานในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ เป็นไปด้วยความคึกคัก โดยมีผู้ปกครองนำบุตรหลานมาร่วมสนุกรวมแล้วกว่า 1,000 คน ซึ่งภายในงานได้มีการจัดเตรียมของขวัญ ของรางวัล ตลอดจนเกมส์มหาสนุก ไว้มากมาย พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสอดแทรกความรู้ เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประโยชน์ ควบคู่ไปกับความสนุกสนาน จากส่วนราชการและภาคเอกชน เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาการให้แก่เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรของชาติอย่างมีคุณค่าในวันข้างหน้าต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม