ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

เช้าวันนี้(7 พ.ย. 2561)นายวรชาติ  ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล นำพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาด ณ บ้านใหม่กาดเหนือ หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านธิ โดยร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนำโดยกำนัน บุญเย็น  สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ในครั้งนี้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูนเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่มีแนวนโยบายการบริหารองค์กร  โดยใช้หลักธรรมาภิบาลหลักคุณธรรมและจริยธรรม  การทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  จึงถือว่าเป็นหนึ่งในหลักการช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนรวม เป็นการเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า ความเสียสละ เป็นคุณธรรมที่ควรยึดถือปฏิบัติสำหรับทุกๆคน ไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นผู้นำเท่านั้น ผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคมควรยึดหลักธรรมข้อนี้เป็นหลักใน        การดำเนินชีวิต การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี้ถือเป็นหลักปฏิบัติสำคัญของคนดี  

ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  ประกอบกับการส่งเสริมการมีหลักคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรเทศบาลตำบลบ้านธิทุกคนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลตำบลบ้านธิกับชุมชน   ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ  จึงกำหนดให้มี กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทุกวันพุธ ซึ่งมีแผนงานการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน/หมู่บ้าน/สถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตของเทศบาลตำบลบ้านธิและบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ 

ดูรูปเพิ่มเติม

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ลำพูน

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2561 นายประภาส อึ้งตระกูล นายอำเภอบ้านธิพร้อมด้วย นายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ กำนันบุญเย็น สายก้อน กำนันตำบลบ้านธิ กำนันสุรินทร์ สินธุบุญ กำนันตำบลห้วยยาบ ท้องถิ่นอำเภอบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านธิ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะฯ ในการเดินทางเข้าเยี่ยมลงพื้นที่จังหวัดลำพูน และพิธีประกาศ "ลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม (No Foam) ตามโครงการ “ไทยเที่ยวไทย...ไทยยั่งยืน”

ดูรูปเพิ่มเติม

จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561  เวลา 13.30 น.  เทศบาลตำบลบ้านธิ  จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561 วันที่ 24 กันยายน 2561  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี  ใจยาใหญ่  ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต  ปัญโญใหญ่  เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร นำโดยนายวรชาติ  ศรีไม้  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ  หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 5 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขออนุมัติกันเงิน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านธิ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำนวน 3 คน