ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

เทศบาลบ้านธิเปิดโรงเรียนผู้สูงวัย รุ่นที่ 1

เทศบาลตำบลบ้านธิเปิด“โรงเรียนผู้สูงวัย”รุ่นแรกเพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม
“สูงวัยอย่างมีค่า ใช้ภูมิปัญญาสร้างสุข” นี่คือคำขวัญของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา โรงเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุตำบลบ้านธิได้มีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงวัยรุ่นที่ 1 ภายใต้ชื่อที่ว่า “โรงเรียนสูงวัย สามไตบ้านธิวิทยา (ส.ว.ธ.)” ขึ้น โดยมี มีนางสุพัตรา นิ่มกุล นายอำเภอบ้านธิ เป็นประธานพิธีเปิด ซึ่งมีผู้สูงอายุทั้งหญิงชายแต่งกายชุดนักเรียนร่วมเข้าห้องเรียนจำนวน 40 คน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แบ่งปันความสุขและรอยยิ้ม โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมในการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 50 คน โดยมีครูและวิทยากรสอนสอนนักเรียนตามหลักสูตรการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย ใช้เวลาเรียน 16 สัปดาห์ๆ ละ 8 ชั่วโมง และหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมด 10 วิชา ได้แก่ วิชาพระพุทธศาสนา ,วิชาสิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ ,วิชาประวัติศาสตร์ ,วิชากฎหมายเบื้องต้นและการจราจร ,วิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,วิชาเศรษฐกิจพอเพียงและการงานอาชีพ ,วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ , วิชาสุขภาพอนามัย โภชนาการ อาหารและยา ,วิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ ได้กล่าวว่า การเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุในครั้งนี้เป็นการสนองนโยบายของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรชุมชนที่มีเป้าหมาย และเจตนารมณ์ร่วมกันในการผลักดัน ให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุครอบคลุม ทุกพื้นที่มากที่สุด อีกทั้งผู้สูงอายุเป็นกลุ่มบุคคลที่ควรค่าแก่การรักษา และทำนุบำรุงดูแล ให้มีชีวิตที่ดีตามวัยของผู้อาวุโส และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ด้านต่างๆ เกิดการพัฒนาตนเองและมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้อง และถ่ายทอดการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่นได้ ได้ใช้ศักยภาพที่มีในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ให้ดำรงอยู่ โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ผู้สูงอายุต้องทำคือ กิจกรรม 3 อ. คือ อาหาร อารมณ์ และออกกำลังกาย โดยเน้นเรื่องของความสุขและเสียงหัวเราะของผู้สูงอายุเป็นสำคัญ ตามวิสัยทัศน์ ของโรงเรียนสูงวัยสามไตบ้านธิวิทยา ที่ว่า “ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรม 3 ไตบ้านธิ (ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน)”

ดูรูปเพิ่มเติม

 

 

มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการที่โอนย้าย

ดาบตำรวจจรัญญู อภิวงค์งาม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิพร้อมด้วยนายวิชัต ประธานราษฏร์ รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการเทศบาลที่โอนย้ายได้แก่ 1.นายปรีชา ทองเงิน ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลป่าสัก 2.นางสาวกัลยาณี ภู่ระหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ย้ายไปสังกัดเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง และ 3.นางสาวปราณี ศรีนวลใหญ่ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ย้ายไปสังกัด
พร้อมกันนี้นายวิชัต ประธานราษฏร์ ยังได้กล่าวคำขอบคุณที่ข้าราชการทั้ง 3 คนนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบลบ้านธิและร่วมกันปฎิบัติงานที่ดีเสมอมา

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี ประจำปี 2561

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ดำเนินการจัด"โครงการติดตั้งเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี " ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและจัดหาาสาสมัครที่ทำหน้าที่สอดส่องดูแล รายงาน เมื่อสงสัยโรคระบาด ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ คือผู้นำชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายปริญญา ขาววัฒน์ เป็นประธานในการเปิดโครงการดังกล่าว

ดูรูปภาพเพิ่มเติม