ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำเดือนกันยายน 2562

... พนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ
... เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา นายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิลงพื้นที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการร่วมกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่สวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพรเทศบาลตำบลบ้านธิ ซึ่งถือว่า เป็นหนึ่งในกิจกรรม ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) โครงการ อพ.สธ โดยกิจกรรม ปกปักพันธุกรรมพืช เป็นกิจกรรม ที่ต้องมีการสำรวจ ข้อมูล จับพิกัดเพื่อทำรหัสประจำต้นไม้ต้นสมุนไพรต่างๆ ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูล ในพื้นที่ ของสวนสมุนไพร โดยได้มีการแบ่งกลุ่มของเจ้าหน้าที่ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่
กลุ่มที่ 1 สำรวจเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรกายภาพ
กลุ่มที่ 2 สำรวจเก็บข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและกลุ่มที่ 3 ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆสวนอนุรักษ์พันธุ์พืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณอุโมงค์ ต้นไม้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขอรับการประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ) เป็นลำดับต่อไป

ดูรูปเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้

... เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเองได้ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน
... วันนี้ (17 ก.ย. 2562) ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านธิ โดยมีนายชิษณุพงค์ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ ให้สามารถพึ่งตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการฟื้นฟูและพัฒนาคนพิการ สร้างความรู้ ความเข้าใจในสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการ รวมทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับคนพิการในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ในการเตรียมการวางแผนสำหรับงานด้านคนพิการ โดยมีผู้พิการ ผู้ดูแลผู้พิการในตำบลบ้านธิ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง และเครือข่ายดูแลคนพิการตำบลบ้านธิ จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
... โดยภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้น กฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ สวัสดิการคนพิการ สิทธิประกันสังคมสำหรับคนพิการ และข้อมูลเกี่ยวกับคนพิการ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลบ้านธิและ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูนและพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้พิการดีเด่น , ผู้ดูแลผู้พิการดีเด่น และ อสม. ผู้ช่วยเหลือคนพิการดีเด่น รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ผู้พิการดีเด่น ได้แก่
-นางอัมพร พูลายเลียบ
-นางละมัย สุยะใหญ่
-นายถาวร โยธารักษ์
- นางมาลี สุภาษี
2. ผู้ดูแลผู้พิการดีเด่น ได้แก่
- นางลักษณี พาพิจิตร
- นางบานเย็น ปัญโญใหญ่
- นางโสภา ปัญโญใหญ่
3. อสม. ผู้ช่วยเหลือคนพิการ ได้แก่
-นางจันทร์เพ็ญ อภิวงค์งาม
- นายไพศาล อภิวงค์งาม

ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมสันนิบาตและพิธีบันทึกความตกลง (MOA)

   เช้าวันนี้ (16 ก.ย. 2562) ห้องประชุมโรงแรมเวียงศิริรีสอร์ท ลำพูน ตำบลป่าสัก อ.เมืองลำพูน เทศบาลตำบลบ้านธิ โดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน ครั้งที่ 2/2562 โดยมีดร.วัฒนา จันทนุปาน ประธานสันนิบาตเทศบาล จ.ลำพูน เป็นประธานการประชุม เพื่อร่วมปรึกษาหารือการบริหารงาน และกิจกรรมของสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลำพูน หลังจากนั้นได้เข้าร่วมลงนามบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดลำพูน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โดยทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จะดำเนินการเก็บ ขน หรือกำจัดขยะมูลฝอยอันตรายชุมชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนมูลฝอยอันตรายชุมชน แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง เพื่อนำส่งไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการกำจัดมูลฝอยอันตรายชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของตนเอง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ "ประเทศไทยไร้ขยะ" ตามแนวทาง "ประชารัฐ" จึงได้มีการจัดทำบันทึกความตกลง (MOA) ความร่วมมือในการจัดการมูลฝอยอันตรายชุมชนของจังหวัดลำพูนขึ้น

ดุรูปเพิ่มเติม