ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ.2563

...การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
...เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านธิ โดยมีนายสุเมธี ใจยาใหญ่ ประธานสภาเทศบาลเปิดการประชุม และมีนางผ่องจิต ปัญโญใหญ่ เป็นเลขานุการสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร นำโดยนายณธาเมศ ปินไชย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ และหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนงาน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
...การประชุมมีระเบียบวาระทั้งสิ้น 6 วาระการประชุม โดยมีวาระที่สำคัญคือ การขอเสนอญัตติพิจารณาร่างเทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.......... ,การขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ และการขอเสนอญัตติขออนุญาตส่งคืนเงินกู้เงินทุนกิจการเทศบาลฯ

ดูรูปภาพเพิ่มเติม