ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร

....พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการ “อนุรักษ์และพื้นฟูป่าต้นน้ำให้คงความอุดมสมบูรณ์จัดระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสม และเชื่อมโยงพื้นที่เกษตรให้ทั่วถึง ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันอย่างยั่งยืนภาคเหนือ (โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) กับ เทศบาลตำบลบ้านธิและ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

....เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้ร่วมลงลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
.... ทั้งนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลตำบลบ้านธิ และกลุ่มเกษตรกรบ้านธิ ได้มีเจตนารมณ์ร่วมกันส่งเสริมการทำวิจัยร่วมกันเพื่อการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน และใช้ทรัพยากรทางวิชาการร่วมกัน สำหรับการพัฒนาฟื้นฟูป่าต้นน้ำ การบริหารจัดการน้ำ และการป้องกันปัญหาด้านหมอกควัน แก่สังคม ชุมชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน จึงได้ตกลงร่วมมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้

 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม