ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

มอบกระเป๋าชุดปฐมพยาบาลให้แก่ อสม.ตำบลบ้านธิ

... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้มอบกระเป๋ายาชุดปฐมพยาบาล ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ
...ตามที่สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ได้จัดสรรงบประมาณมอบให้แก่เทศบาลสมาชิกทั่วประเทศไทย ให้ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ให้ความสำคัญในด้านสาธารณสุข โดยได้ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง จึงได้ใช้งบประมาณจากสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จัดซื้อกระเป๋ายา จำนวน 20 ชุด เพื่อมอบให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม) ทุกหมู่บ้าน เพื่อนำไปใช้ใส่เครื่องมือในการตรวจคัดกรองโรคให้กับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ อีกทั้งยังสามารถนำยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ทางโรงพยาบาลบ้านธิให้ ได้มอบหมายให้จัดส่งยาถึงมือผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ป่วยและผู้ดูแล พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
...เพราะอสม.คือ กำลังหลักสำคัญที่ช่วยตรึงไม่ให้สถิติผู้ติดเชื้อของโควิด-19 พุ่งกระฉูดสูงไปมากกว่าที่เป็นอยู่ นอกเหนือจากการทำงานอย่างหนักหน่วงของคณะแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลแล้ว ยังรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ที่กระจายตัวอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่คอยบุกตรวจค้นหาผู้มีแนวโน้มจะติดเชื้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง นับเป็นกองหนุนสำคัญที่ช่วยให้ชุมชน สู้กับโควิด-19 ได้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม