ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ

...เทศบาลตำบลบ้านธิ จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ สวนอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชและสมุนไพร เทศบาลตำบลบ้านธิ ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน
... ด้วยอำเภอบ้านธิได้จัดตั้ง ชมรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะในด้านต่างๆ และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อความผาสุกสวัสดิ์ของพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วหน้ากัน
.... เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายวรชาติ ศรีไม้ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานจัดให้มีกิจกรรรมการปลูกต้นอินทนิลซึ่งเป็นต้นไม้ที่ออกดอกสีม่วง โดยสอดคล้องกับที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทางเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ตอบรับการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสนองพระราชดำริในโครงการ อพ.สธ. และอีกไม่นานสถานที่แห่งนี้ก็จะมีต้นอินทนิลดอกสีม่วงบานสวยงาม

#จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ไม่ได้เป็นแค่ครั้งเดียวเท่านั้น แต่เราจะเป็นตลอดชีวิต
#จิตอาสา...ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม