ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลงพื้นที่ให้คำแนะนำสถานประกอบการตำบลบ้านธิ

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลบ้านธิ นำโดยนายนิเวศร์ ปานดวง ปลัดเทศบาลตำบลบ้านธิ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลบ้านธิ ได้ร่วมกับอำเภอบ้านธิ สถานีตำรวจภูธรบ้านธิ โรงพยาบาลบ้านธิ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ออกตรวจและให้คำแนะนำแก่สถานประกอบการต่างๆในเขตอำเภอบ้านธิตามที่
จังหวัดลำพูนขานรับมาตรการผ่อนคลายตามตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่รับาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2/2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติม