ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถึความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้องถิ่น

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เทศบาลตำบลบ้านธิ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษฅณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงอื่น ๆ) ในเขตเทศบาลตำบลบ้านธิ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งจะช่วยลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง และจะมีผลต่อการลดความเสี่ยงของประชาชนจากการถูกสุนัขและแมวที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เทศบาลตำบลบ้านธิจึงได้จัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน-8 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30–12.00 น.